כלכלת משקי הבית החרדיים מתנהלת באופן שונה מזו הישראלית, בהיבטים רבים, ותוך שונות גדולה בין מגזרים וציבורים שונים.

העשור האחרון מביא עמו תנועה חיובית חדה בדפוסי התעסוקה במגזר. שינויים מהירים אלו משפיעים על רווחת משקי הבית ומציגים אתגרים חדשים לפתחה של הקהילה ושל קובעי המדיניות.

המכון החרדי מקדם פרויקט מחקר מוטה יישום, שמטרתו להקיף את ההיבטים הכלכליים השונים הנוגעים בחיי הציבור החרדי.

כמו בפרוייקטים אחרים של המכון, גם כאן, המטרה היא להנגיש את הידע מעולמה הפנימי של הקהילה לשיח הציבורי ולקובעי המדיניות, ולשקף תמונת עולם רחבה שאיננה מסתפקת בשיח המקובל המתייחס אל ציבור זה באופן אחיד.

הפרוייקט בוחן מוסדות מרכזיים בכלכלה החרדית, ומציג את השונות הפנימית בתוך הקהילה.

סוגיות כלכליות המעסיקות את החברה החרדית עשויות להציג אתגרים ופתרונות שיהיו רלוונטיים לא רק לציבור החרדי, אלא לחברה הישראלית בכללה.

את הפרויקט מנחים במשותף פרופ' יורם מרגליות מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ופרופ' צבי אקשטיין, דיקן הפקולטה למנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה.