סוגיית תעסוקת החרדים נמצאת בראש סדר העדיפויות הלאומי מזה כעשור.

המדיניות הממשלתית מכוונת רובה ככולה להגדלת אחוז ההשתתפות של הגברים החרדים בשוק העבודה, בעוד ששיעור הנשים החרדיות המועסקות הגיע, לכאורה, ליעדו.

שאלות מרכזיות הנוגעות למצבן התעסוקתי של הנשים החרדיות אינן זוכות למענה.

המכון מקדם תכנית מחקר מכוונת מדיניות הנוגעת בהיבטים שונים של שיפור איכות התעסוקה של נשים חרדיות, ובדגש על השונות הפנים קהילתית ביחס להעדפות ומגבלות תעסוקתיות.

בין היתר מבקש המחקר להציג שאלות הנוגעות לצד הביקושים, מיצוי הפוטנציאל של הכשרה מקצועית איכותית, התגוונות תעסוקתית, פריון עבודה והיקפי משרה, ומתוך התייחסות לכלי המדיניות הקיימים.

במסגרת המחקר יבקש המכון לבחון סוגיות ולהציג פתרונות המגשרים בין הצרכים של הכלכלה והמשק הישראלי, לבין ההעדפות התרבותיות והמוסכמות החברתיות של הציבור החרדי על גווניו השונים.

המחקר יערך תוך שיתוף גורמי התכנון והביצוע בממשלה, נציגי המעסיקים בשוק הפרטי, וגופי מגזר שלישי, גופי הכשרה, ואנשי ציבור מתוך  הקהילה החרדית.