היקף משרה (באחוזים) – לפי הגדרה דתית ומגדר.

מקור : דו”ח החברה החרדית תמונת מצב. הסקר החברתי של הלמ”ס.

היקף משרה לפי הגדרה דתית ומגדר