ישראל 2016: שליש מילדי הגן – חרדים (קובי נחשוני, ynet)

ערב יום העצמאות ה-68, מפרסם המכון החרדי למחקרי מדיניות נתונים ראשונים מתוך קובץ סטטיסטי על המגזר: 25% מתלמידי מערכת החינוך היהודית – חרדים, ובגני הילדים בירושלים – שניים מכל שלושה ילדים. ב-15 השנים האחרונות זינק מספרם ב-89%

 

יחסם המורכב של החרדים למדינת ישראל ולמוסדותיה מעורר עליהם בעיקר קושיה אחת: מי ינהל אותה כשתהיו כאן הרוב? נתונים המתפרסמים כעת, ערב יום העצמאות ה-68, ממחישים כמה קרוב היום הזה: כל ילד רביעי במערכת החינוך הוא חרדי, ובגילאי גן כבר מהווים בני המגזר 30% מתלמידים. בהתחשב בכך שב-15 השנים האחרונות מספרם כמעט הכפיל את עצמו, התרחיש הזה בהחלט נראה מציאותי.

החינוך החרדי הקיף בשנת תשע”ה כ-25% ממערכת החינוך היהודי, בעוד שהתלמידים בחינוך הממלכתי מהווים 56%, והדתי – 19%. זאת ועוד: 110 אלף ילדים, שהם כמעט 30% מתלמידי גני הילדים, הם חרדים, ובירושלים משקלם עולה ל-66%, כלומר שניים מכל שלושה ילדים הוא בן המגזר.

השפעה עתידית על המרחב הציבורי

עורכי המחקר מצביעים על כך שהתלמידים החרדים כבר לא מתרכזים רק במטרופולינים ובערים המזוהות עם הקהילה, ולמעשה כ-30% מהם לומדים בערים מעורבות. לאור זאת, רשויות מקומיות רבות מנהלות מערכת חינוך חרדית הנפרדת מזו הכללית.

הנתונים מופיעים בפרק החינוך של קובץ סטטיסטי מקיף על החברה החרדית שעתיד להתפרסם בקרוב, ובמכון למחקרי מדיניות מדגישים כי הם מבוססים על הבנה עמוקה של מערכת החינוך במגזר ומאפייני דיווח הנתונים בה ולא על סקרים.

החוקרים מציינים כי למצב בו שליש מהילדים היהודים הם חרדים, ובבירה פי-שניים מכך, ישנן משמעויות ארוכות טווח מצב, והוא עתיד לעצב את המרחב הציבורי ולהשפיע על הפוליטיקה והכלכלה הישראלית.

“מידת האדפטציה למצב זה ברמת קביעת המדיניות, כמו גם בחברה החרדית פנימה, עדיין נמוכה יחסית”, הוסיפו במכון, “נתונים אלה מעלים אתגר משמעותי למנהלי מערכת החינוך הארצית והן לרשויות המקומיות בהן לומדים התלמידים החרדים בכל הקשור להיערכות הפדגוגית והפיזית לקליטתם”.

“התוצאות מחייבות היערכות חדשה”

ד”ר נרי הורוביץ, חבר הנהלת המכון החרדי למחקרי מדיניות שהוביל את המחקר, סיכם: “התמונה המצטיירת של מערכת החינוך החרדית מחייבת חשיבה והערכות שונה מזו שהתעצבה במציאות הישראלית. ההכרח בתכנון והסדרה של היבטים שונים במערכת בה מבטא אינטרס משותף של התלמיד החרדי ומערכת החינוך כולה”.

“מעבר לשיפור המשילות, הכוללת בהיבטים של תכנון אסטרטגי, תקינה, הקצאת מבנים ומתקנים, ביקור סדיר, מניעת נשירה ושיבוץ תלמידי החינוך המיוחד, נדרש חיזוק הרשויות המקומיות כגורם המסדיר את רישיונות, רישום תלמידים והקצאות לבתי ספר חרדיים”.

“ההסדרה של החינוך החרדי ברמה של השלטון המקומי בערים מעורבות, מהווה אתגר מיוחד נוכח הפערים במשילות וההשפעות הצפויות של הגידול הדמוגרפי במרחב של הערים המעורבות”.