סיוע לזולת בתרומה ובהתנדבות

דרכי סיוע משלימות או תחליפיות?

ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי ושקד אדר

 

המאמר המלא

 

תקציר המאמר

סיוע לזולת היא תופעה נפוצה בישראל, הן בתרומה כספית והן בפעילות התנדבותית. מחקר זה בוחן את הקשר שבין שני סוגי הסיוע – האם אלו פעולות משלימות או תחליפיות, והאם יש שוני בטיב הקשר בין פעולות אלו בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה בחברה היהודית.

כ-64 אחוזים מבני ה-20 ומעלה בישראל מסייעים לזולת באמצעות תרומה כספית או פעילות התנדבותית כאשר 59 אחוזים תורמים תרומה כספית ו-21 אחוזים מתנדבים. עם זאת, קיימת שונות גדולה בין האוכלוסיות בחברה הישראלית, ובפרט בחברה היהודית. החברה החרדית מתאפיינת בשיעורי תרומה והתנדבות גבוהים יותר משאר קבוצות האוכלוסייה, 89 אחוזים תורמים ו-38 אחוזים מדווחים על פעילות התנדבותית. בשאר האוכלוסייה היהודית, שיעורי ההתנדבות והתרומה עולים בצורה מונוטונית ככל שרמת הדתיות גבוהה יותר.

מניתוח נתוני הסקר החברתי לשנים 2015–2017 עולה כי בכל קבוצות האוכלוסייה קיים קשר חיובי בין תרומה להתנדבות: מתנדבים נוטים לתרום בשיעורים גבוהים ביחס ללא מתנדבים, ותורמים מתנדבים יותר בהשוואה ללא-תורמים. ההסתברות לכך שפרט יתרום מזמנו ומכספו גם יחד, עולה ככל שרמת הדתיות עולה, כשהשכיחות הגדולה ביותר של תרומה והתנדבות גם יחד נמצאת בחברה החרדית – תוצאה של השיעור הגבוה יותר של תורמים והשיעור הגבוה של מתנדבים בקרבה. לצד זאת, בחברה החרדית קיים גם השיעור הגבוה ביותר של תורמים שאינם מתנדבים.

לשם בחינת המתאם בין תרומה והתנדבות, הורצה במחקר רגרסיית פרוביט דו-משתנית (Bivariate Probit Regression), האומדת באופן סימולטני שתי משוואת ומאפשרת לבחון את הקשר (המתאם) בין שני משתנים, ב”ניקוי” המתאם מהשפעתם של משתנים שונים אחרים. מהרגרסיות עולה כי הקשר החזק ביותר בין תרומה להתנדבות קיים בחברה הדתית, שבה תרומה והתנדבות הולכות יחד כפעולות משלימות, יותר מאשר בקבוצות אוכלוסייה אחרות. קשר חיובי חלש נמצא גם בחברה החילונית והמסורתית, בעוד שבחברה החרדית לא נמצא קשר מובהק.

למאמר המקוצר באנגלית: English Abstract of Donations and Volunteering Study Feb 2019

למחקרים נוספים בתחום:

 

המחקר בתקשורת:

הרצאות על המחקר:

ניצה (קלינר) קסיר – גוינט, מרכז כיוון ירושלים – מתנדבים בחברה החרדית – 21.5.2019