המכון מקדם תכנית מחקר מכוונת מדיניות הנוגעת בהיבטים שונים של שיפור איכות התעסוקה של נשים חרדיות, ובדגש על השונות הפנים קהילתית ביחס להעדפות ומגבלות תעסוקתיות.

בין היתר המחקרים מציגים שאלות הנוגעות לצד הביקושים, מיצוי הפוטנציאל של הכשרה מקצועית איכותית, התגוונות תעסוקתית, פריון עבודה והיקפי משרה, ומתוך התייחסות לכלי המדיניות הקיימים.

במסגרת המחקרים המכון בוחן סוגיות ומציג פתרונות המגשרים בין הצרכים של הכלכלה והמשק הישראלי, לבין ההעדפות התרבותיות והמוסכמות החברתיות של הציבור החרדי על גווניו השונים.

המחקרים נערכים תוך שיתוף גורמי התכנון והביצוע בממשלה, נציגי המעסיקים בשוק הפרטי, גופי מגזר שלישי, גופי הכשרה ואנשי ציבור מתוך הקהילה החרדית.