שיעור התרומה של משקי הבית (ב% מתוך ההכנסה הפנויה נטו).

מקור: עיבודי המכון החרדי למחקרי מדיניות לסקר הוצאות משקי בית של הלמ”ס, 2014.

שיעור התרומה של משקי הבית