שיעור משקי הבית התורמים תרומה כספית מידי חודש, וגובה התרומות החודשיות הממוצעות.

מקור:  עיבודי המכון החרדי למחקרי מדיניות לנתוני סקר ההוצאות של הלמ”ס, 2014.

תרומות משקי בית