• En
 • דיור ותכנון עירוני

  אחד הנושאים המרכזיים בהם עוסק המכון החרדי הינו תכנון אסטרטגי לדיור לאוכלוסיה החרדית. במסגרת זו, נכתבו במכון שתי תכניות אופרטיביות המקיפות תחום זה.

  במסגרת התכנית הראשונה גיבש צוות משותף של המכון החרדי למחקרי מדיניות ומשרד השיכון והבינוי תוכנית אב אסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית לשנים 2016-2035. התכנית חוברה בשיתוף נציגי משרדי ממשלה שונים, חוקרים, כלכלנים ואנשי אקדמיה והינה חלק מהתכנית החברתית של הממשלה בנושא דיור וחברה. התכנית שימשה בסיס להחלטת ממשלה (מס' 1823) שכללה הנחיה להוציא, במקביל למימוש יעדי התכנון לאוכלוסייה החרדית, תדריך תכנון מותאם לקרקעות המיועדות לחברה החרדית.

  באוקטובר 2020 ראה אור החלק השני של הפרויקט – ה'תדריך לתכנון עירוני של שכונות לאוכלוסייה החרדית'. התדריך מהווה למעשה שלב ב' בתוכנית האסטרטגית לדיור לחברה החרדית, והוא המשך ישיר לעבודה המשותפת בשלב א' של משרד הבינוי והשיכון והמכון החרדי למחקרי מדיניות, ולכן נכתב גם הוא במשותף, כדרך שנכתבה התכנית הראשונה. צוות העבודה הורכב מאנשי מחקר ושדה מהמכון החרדי למחקרי מדיניות, מאנשי מקצוע לתכנון ובנייה מהאגף לתכנון בכיר במשרד הבינוי והשיכון, בהובלת האדריכלית הראשית.

  פרסומים

  דיור

  התדריך לתכנון עירוני של שכונות לאוכלוסייה החרדית

  צוות משותף של המכון החרדי למחקרי מדיניות ומשרד הבינוי והשיכון גיבש תדריך מפורט לבניית שכונות עבור האוכלוסייה החרדית. התדריך מיועד לשמש כלי עבודה מרכזי בתהליך התכנון של שכונות חדשות עבור החברה החרדית, בידי מתכנני ערים, אדריכלים ומהנדסים, תוך שימת דגש על הצרכים הייחודיים לאוכלוסייה זו בהתייחס לתכנון מוסדות ציבור, שירותי מסחר ותעסוקה, שירותי פנאי ומרחב ציבורי פתוח.

  תוכנית אסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית 2035-2016

  תוכנית אסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית 2016-2035

  צוות משותף של המכון החרדי למחקרי מדיניות ומשרד השיכון והבינוי גיבש תוכנית אב אסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית לשנים 2016-2035. התכנית חוברה בשיתוף נציגי משרדי ממשלה שונים, חוקרים, כלכלנים ואנשי אקדמיה והינה חלק מהתכנית החברתית של הממשלה בנושא דיור וחברה.

  צוות הפרוייקט

  פעילויות

  עוני בחברה החרדית

  יום עיון ‘נושמים לרווחה’ – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר בנושא ‘החברה החרדית, מאפיינים תרבותיים, עוני ומה שביניהם’ – 3.2.2019

  ביום עיון שהתקיים בירושלים במסגרת ‘נושמים לרווחה’ הציגה ניצה (קלינר) קסיר הרצאה על החברה החרדית. הרצאתה סקרה מאפיינים שונים של החברה החרדית, ביניהם: סקירה של

  דיור

  כנס “ברשות הקהילה – תכנון לנוכח צרכים משתנים בחברה החרדית” המכון הישראלי לדמוקרטיה – ניצה (קלינר) קסיר – 20.12.2018

  במסגרת הכנס “ברשות הקהילה – תכנון לנוכח צרכים משתנים בחברה החרדית” של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הציגה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, הרצאה בנושא “מה נדרש כדי

  חבר הנהלת המכון החרדי ומ”מ ר”ע ירושלים: לב הפעילות של המכון החרדי זהו תכנון ארוך טווח עבור צרכי הקהילה החרדית במרחב המשותף

  סגן ראש עיריית ירושלים מטעם סיעת דגל התורה וחבר הנהלת המכון החרדי למחקרי מדינות, יצחק פינדרוס, הופיע בוועידת אגודת ישראל שנערכה בניו יורק. במהלך הוועידה

  מן העיתונות

  דילוג לתוכן