• En
  • בזכות הנשים: רמת החיים של החברה החרדית עולה בהתמדה (דני זקן, גלובס)

    “לפי מחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות שפרסמנו ב”גלובס”, שיעור העוני החרדי נמוך בהרבה, בין השאר בשל אופי צרכני שונה מהותית מכלל האוכלוסייה ורשת קהילתית תומכת רחבה”.

    “ניצה קסיר מהמכון החרדי למחקרי מדיניות אופטימית פחות ואומרת כי השיפור במצב אכן ניכר, בשל הקפיצה ברמת השכר בקרב הנשים החרדיות הנכנסות לתחומי תעסוקה חדשים ומכניסים יותר. עם זאת, היא אומרת כי אין לצפות לשינוי דרמטי בקרב הגברים החרדים, שכן האתוס של החברה החרדית היא לימוד התורה, ולכן היא לא צופה גידול נוסף משמעותי בשיעור התעסוקה של הגברים. לכן, היא אומרת, השינוי ברמת החיים הוא כמעט נטו של הנשים, אף שהן מועסקות בשכר נמוך מהנשים הלא-חרדיות ובתנאי תעסוקה אחרים, טובים פחות”.

    דילוג לתוכן