• En
  • הדיווידנדים של הון חברתי (נתן ליפסון, דה מרקר)

    “בזכות קהילתיות חזקה ועזרה הדדית, הן מעשית והן פיננסית, החרדים בישראל שמחים בחלקם. מחקרים חדשים מציגים את הנתונים שמאחורי סוד האושר של החרדים.

    נתונים רבים על האושר של החרדים עלו ממחקרים שבוצעו על ידי המכון החרדי למחקרי מדיניות, שהוקם על ידי בעלי העיתון החרדי “משפחה”, אליהו פלאי, ושהמשנה ליו”ר שלו היא הכלכלנית ניצה (קלינר) קסיר. יש לפחות סיבה טובה אחת ללמוד על החברה החרדית: אם בשנת 1980 שיעורם של החרדים בכלל האוכלוסייה היה 4% וכיום הוא סביב 12%, על פי הערכות, ב־2065 הם יהוו כשליש מאוכלוסיית ישראל, ושיעור היהודים הלא חרדים יירד מתחת ל־50%. בתשובה לשאלה מה הכי הפתיע אותה במחקרים שהמכון והיא ביצעו, מונה קסיר ממצאים רבים, בין השאר היכולת להסתדר עם רמת הכנסות נמוכה, ואף להצליח לחסוך, שיעור התעסוקה הגבוה של הנשים החרדיות בהינתן מספר ילדיהן, הפער הנמוך בשכר לשעת עבודה בין אישה חרדית לאישה לא חרדית ועוד”.

    דילוג לתוכן