הוועדה לקביעת מדדים ויעדים לתכניות תעסוקה – בהשתתפות ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו"ר – הגישה את המלצותיה

הוועדה לקביעת מדדים ויעדים לתכניות תעסוקה, הוקמה מתוקף החלטת ממשלה 2594 מתוך הכרה בצורך לעבור מהמדיניות שהייתה קיימת עד כה ושהתמקדה בשיעורי התעסוקה, למדיניות המתמקדת גם באיכות התעסוקה דרך פרמטרים של רמת שכר התמדה בעבודה, קידום בעבודה והיקף המשרה.

על חברי הצוות נמנו גורמים מגופים שונים העוסקים בקידום תעסוקת אוכלוסיות חלשות בחברה בישראל: משרד העבודה והרווחה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המועצה הלאומית לכלכלה, המכון החרדי למחקרי מדיניות, בנק ישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הדוח המסכם של עבודת הוועדה – לו הייתה שותפה ניצה (קלינר) קסיר – בוחן את שאלת איכות התעסוקה ואת החסמים השונים של אוכלוסיות מיוחדות, על מנת שניתן יהיה למקד את תכניות התעסוקה בתעסוקת איכותית, ולהתאים בהתאם את המדדים להערכת תכניות התעסוקה בארץ. הדוח מנתח את המצב הקיים והחסמים העיקריים לתעסוקה איכותית בכל אחת מהאוכלוסיות היעד שנקבעו: חרדים, יוצאי אתיופיה, ערבים ואנשים עם מוגבלות, תוך הבחנה בין נשים וגברים. המלצות הוועדה קבעו את המדדים לתעסוקה איכותית בתכניות תעסוקה בהתייחסות לאוכלוסיות המיוחדות במדינת ישראל.

בין היתר, הניתוח בדוח התבסס על מחקרים רבים של המשנה ליו"ר ניצה (קלינר) קסיר:

  • ישיב ערן וניצה (קלינר) קסיר, 2018 (טרם פורסם), "כלכלת המגזר הערבי בישראל ספר כלכלת ישראל" – ספר שני עשורים לכלכלת ישראל  (בעריכת: אבי בן בסט, ראובן גרונאו ואסף זוסמן). ירושלים: מכון פאלק.
  • ישיב ערן וניצה (קלינר) קסיר, 2010 , "דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה". סקר בנק ישראל 84, עמ' 86-39.
  • פלד-לוי אסנת וניצה (קלינר) קסיר, 2016. "לחפש או לא לחפש, זאת השאלה – על מתייאשים מחיפוש עבודה בישראל", בנק ישראל.
  • קסיר (קלינר) ניצה, 2017, אוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה. הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה ובנק ישראל. (מצגת).
  • קסיר (קלינר), 2017, "פיתוח כלכלי בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית", כבעת חביבה. (17 באפריל 2017).
  • קסיר (קלינר) ניצה, 2016 ,"על תעסוקה, השכלה ועוני – יוצאי אתיופיה". בנק ישראל והפורום הישראלי לתעסוקה.
  • קסיר (קלינר) ניצה ואסף צחור-שי, 2017, "על עובדים מאוגדים, חרדים ומה שביניהם". המכון חהרדי למחקרי מדיניות.
  • קסיר (קלינר) ניצה ואסף צחור-שי, 2016, "תמונת מצב – פיתוח כלכלי: החברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית". , 1995–2015.
  • קסיר (קלינר) ניצה, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי, 2018, "בין בחירה לאין ברירה – מה יכולה המדינה לעשות בעניין חלקיות המשרה של נשים חרדיות". עיבודים לסקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס. (עורכים: חיים זיכרמן ויורם מרגליות), משפט חברה ותרבות א' – המשפט והחרדים בישראל. תל אביב: רמות, אוניברסיטת תל אביב.
  • Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv (2014), “The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions", Tel-Aviv University.