• En
 • העדפה מתקנת: רק לחלק קטן מהחרדים (שי קליין, ביזנעס)

  מחקר חדש של החוקרים ניצה (קלינר) קסיר – משנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, יורם מרגליות פרופ’ מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות –  ואליהו ברקוביץ – חוקר במכון החרדי למחקרי מדיניות, מניח את התשתית העיונית להכרעה, האם דרישת תואר אקדמי כתנאי סף להגשת מועמדות לקבלה למשרות בשירות הציבורי עומדת במתחם הסבירות.

  במסגרת המחקר מסבירים החוקרים, כי תפקיד המדינה הוא השאת רווחת התושבים. חלק גדול מפעילותה נעשה באמצעות עובדיה, ולכן, על המדינה, לבחור את עובדיה באופן שישיא את תפוקתם ביחס לשכר המשולם להם, והדבר ייטיב עם התושבים, בהיות העובדים משרתי הציבור.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן