יום למידה להנהלת המשרד לשוויון חברתי – ניצה (קלינר) קסיר – תנו למספרים לדבר: תעסוקת חרדים – מגמות והשלכות

תנו למספרים לדבר: תעסוקת חרדים – מגמות והשלכות

במהלך מפגש מקצועי שנערך במכון החרדי למחקרי מדינות עם אבי כהן, מנכ”ל המשרד לשוויון חברתי, ובכירים נוספים במשרד, הציגה ניצה (קלינר) קסיר את נושא תעסוקת חרדים. בהרצאה הציגה נתונים מקיפים שהראו את המגמות הקיימות בשיעורי תעסוקה בקרב נשים וגברים החל משנת 1980, תחזיות צמיחה לעשרות השנים הבאות והשפעתן על תחולת העוני בציבור החרדי.

הנתונים שהוצגו מעלים תמונה לפיה בין השנים 1980 ל-2004 חלה ירידה משמעותית בהיקף התעסוקה של גברים בציבור החרדי מ-63 אחוזים ל-36.2 אחוזים בהשוואה לירידה מתונה בהרבה בשיעור התעסוקה של גברים יהודים לא-חרדים (מ-85.9 אחוזים ל-78.3). בקרב הנשים החרדיות נרשמה באותה התקופה עלייה בהיקף התעסוקה מ-40.8 אחוזים ל-47.9 אחוזים, עם זאת העלייה מתונה בהשוואה לגידול שנרשם בקרב נשים יהודיות שאינן חרדיות (מ- 47.5 אחוזים ל-68.7 אחוזים). את ההשלכות של ההתפתחות של שיעורי התעסוקה בחברה החרדית ניתן לראות בשינויים שחלו בשיעור העוני באוכלוסייה החרדית, שעלו בשנים אלו מ-38 אחוזים ל-48 אחוזים. לא זו אף זו, מהחלוקה למעמדות כלכליים (מפילוח של נתוני סקר הוצאות והכנסות של הלמ”ס בקרב משקי בית מעל גיל 25) עולה כי נרשמה עלייה משמעותית בשיעור המשתייכים למעמד הנמוך בשנת 2003 לעומת 1997.

במחצית השנייה של שנות האלפיים חל שינוי במגמות התעסוקה בחברה כולה ובחברה החרדית בפרט – עלייה נרשמה בשיעור התעסוקה של גברים והואץ קצב הגידול של שיעור התעסוקה בקרב הנשים חרדיות אף מעבר לגידול שנרשם בחברה היהודית שאינה חרדית. בהרצאה הציגה קסיר את היעד הממשלתי לשנת 2020 שנקבע ל-63 אחוזים, לנשים ולגברים – הנשים החרדיות חצו את היעד הזה ונכון לתשעת החודשים הראשונים של 2016 שיעור התעסוקה שלהן עומד על 71.2 אחוזים, ובקרב גברים חרדים הוא עומד על 51.5 אחוזים.