• En
  • התנדבות, גישות שונות (ניצן צבי כהן, דבר ראשון)

    בעקבות פרסום המחקר על התנדבות בחברה החרדית, שערכו ניצה (קלינר) קסיר, חדוה לויץ ואסף צחור-שי פורסמה כתבה על המחקר באתר דבר ראשון.

    ממחקר שערך המכון החרדי למחקרי מדיניות עולה כי שיעור ההתנדבות בחברה החרדית והדתית גבוהים ביחס לקבוצות אוכלוסיה אחרות. עם זאת, המחקר חושף דפוסי התנדבות שונים ואף הגדרות שונות להתנדבות: בחברה החרדית יש שיעורים גבוהים של התנדבות “בלתי-פורמלית”, שלא דרך ארגון, ותפישה רחבה של מושג ההתנדבות, הכוללת גם סיוע לבני משפחה או שכנים כהתנדבות.

    דילוג לתוכן