• En
  • חרדים בישראל: עניים, תורמים אך מרוצים (טלי חרותי-סובר, בחדרי חרדים)

    מחקר חדש שנערך במכון החרדי למחקרי מדיניות על ידי ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור שי, חוקרים במכון החרדי למחקרי מדיניות, מעלה כמה נתונים מעניינים על המגזר העני, אך השמח בחלקו בישראל. פערי השכר ביחס ליהודים לא חרדים הם 34%-44%.
    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן