• En
 • חרדים לפרנסתם (ניצן צבי כהן, דבר ראשון)

  הכתב לענייני עבודה של דבר ראשון, ניצה צבי כהן, פירסם כתבה בעקבות פירסום המחקר על עובדים מאוגדים, חרדים ומה שביניהם שנערך על ידי ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי.

  “שיעור העובדים החרדים המאוגדים בארגון עובדים נמוך יותר מאשר בשאר המגזרים – כך עולה ממחקר שפירסם לאחרונה המכון החרדי למחקרי מדיניות. המחקר, שאמנם מבוסס בחלקו על נתונים משנת 2012, מצא כי בשנה זו עמד שיעורם של העובדים החרדים המאוגדים על 18%, לעומת 27% באוכלוסיה הכללית. שיעור העובדות המאוגדות במגזר גדול יותר מזה של העובדים הגברים – 20% מהנשים לעומת 14% מהגברים. מבין החרדים המאוגדים, הארגונים הבולטים הם ארגוני המורים (60%) ולאחר מכן ההסתדרות הכללית (30%). את המחקר ערכו ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי, על בסיס עיבוד לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2012”.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן