• En
  • יו"ר המכון, אלי פלאי – דברי פתיחה וברכה

    יו”ר ומייסד המכון אלי פלאי דיבר בקצרה אודות היקף הפעילות הנרחב של המכון המציין עתה את השנה הרביעית לפעילותו, ואת חשיבותו הרבה של פרויקט איכות חיים שעמד במרכז הכנס. בפתח דבריו אמר פלאי כי “התמונה של החברה החרדית היא אחד האתגרים המרתקים שיש היום במדינת ישראל. גם בגלל קצב הגידול הדמוגרפי, וגם בגלל השינוי שקורה בחברה החרדית ובחברה הישראלית וההבנה שהחברה החרדית היא לא רק הערת שוליים בתוך המכלול של החברה הישראלית אלא היא גורם פעיל ודומיננטי שכולם רוצים לראות אותה לוקחת חלק בהמשך הפיתוח והשגשוג של מדינת ישראל.”

    דילוג לתוכן