• En
  • מדד: איכות החיים של החרדים אינה מאוד שונה משל החילונים (חיליק ברקוביץ, ביזנעס)

    למרות הפערים החומריים: נתונים מפתיעים למדי במדד איכות החיים 2019 שמפרסם המכון החרדי למחקרי מדיניות. החוקרים ניצה (קלינר) קסיר, דמיטרי רומנוב, אסף צחור שי, שקד אדר, צחי בן-שימול ונעם מרשה גילו במדד איכות החיים 2019, כי איכות החיים היחסית של האוכלוסייה החרדית אינה מאוד שונה מזו של האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית. איכות החיים היחסית של האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית ממשיכה להיות הגבוהה ביותר, ושל האוכלוסייה הערבית עודנה הנמוכה ביותר. חרף הפערים המשמעותיים הקיימים ברמת החיים החומרית.

     

    דילוג לתוכן