• En
  • מחקר חדש: נשים חרדיות מרוויחות פחות ועובדות במשרות חלקיות (מיכל איש שלום, משפחה)

    “מחקר חדש של המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניצה (קלינר) קסיר, מעלה שנשים חרדיות מרוויחות פחות ועובדות במשרות חלקיות:  בעוד אחוז הנשים החרדיות שעובדות שווה לממוצע של שיעור הנשים העובדות בישראל, השכר הממוצע שלהן נמוך בפער של 39%. הפער הגדול יותר הוא בסכום שעות העבודה: החרדיות זוכות רק לחלקי משרות.”

    דילוג לתוכן