• En
  • מחקר חדש: שיעור החרדים החוסכים גדל ביותר מ-50% (חיים שיף, ביזנעס)

    למרות שהחברה החרדית ככלותה היא חברה עניה, בגלל התנהלות כספית אחראית והסתפקות במועט, הצליחו בחמש השנים האחרונות רבים מאוד לחסוך ולהפחית חובות. כך ניתן לראות במחקרם של ניצה (קלינר) קסיר ועמיתה ד”ר דמיטרי רומנוב.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן