• En
  • מחקר: חרדים תורמים פי ארבעה מהכנסתם החודשית (דה רוטשילד)

    כתוצאה מהפערים בהיקף התרומות בין החברה החרדית ללא-חרדית, עולה שבעוד משקי הבית החרדיים מהווים רק כ-5 אחוזים ממשקי הבית היהודים, היקף התרומות של החברה החרדית מהווה כ-20 אחוזים מכלל התרומות במגזר הכללי. כך עולה ממחקר שמפרסם המכון החרדי למחקרי מדיניות שבוצע על ידי ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי, המתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

     

    דילוג לתוכן