• En
  • מחקר: חרדי תורם פי 2.4 מאחרים (חיים לב, ערוץ 7)

    המכון החרדי למחקרי מדיניות פרסם בימים האחרונים נתונים הנוגעים להיקפי התרומות בציבור החרדי אל מול הציבור הכללי מתוך המחקר של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי. משקלול כולל של הנתונים עולה כי בעוד משקי הבית החרדים מהווים רק כ-5 אחוזים ממשקי הבית היהודים, היקף התרומות של החברה החרדית מהווה כ-20 אחוזים מכלל התרומות במגזר היהודי.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן