• En
  • מי יסע בתחבורה ציבורית בשבת (עידן יוסף, News1)

    בעקבות הרעש התקשורתי והפוליטי סביב הפלתה השבוע, ברוב של שני קולות, של הצעת החוק להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, ביצע הכתב עידן יוסף ניתוח “על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסיוע מחקר איכות החיים של ניצה (קלינר) קסיר ושל דמיטרי רומנוב מהמכון החרדי למחקרי מדיניות” החישוב “מעלה כי בניגוד למקובל לחשוב בעקבות סקרים של ארגונים-מטעם, צודק משרד התחבורה כאשר הוא טוען ששירות תחבורה ציבורית בשבת אינו מצרך מבוקש וכי מדובר בשירות לא כלכלי הגורם הפסד למדינה.
    בניגוד לסקרים סובייקטיביים, שבחנו את כלל הציבור ולאו-דווקא את משתמשי התחבורה הציבורית, הניתוח הנוכחי מעלה תמונה הפוכה, לחלוטין. על-פי הנתונים, העדכניים לשנת 2016 שיעורם היחסי של נוסעי התחבורה הציבורית מקרב הציבור החרדי גבוה בהרבה מכפי שיעורם באוכלוסייה – 18% חרדים.”

    דילוג לתוכן