• En
 • מתנדבים בחברה בחרדית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר במרכז כיוון בירושלים (ג’וינט)

  בחודש מאי העבירה ניצה (קלינר) קסיר הרצאה בג’וינט מרכז כיוון בירושלים. ההרצאה עסקה במתנדבים בחברה החרדית.

  ההרצאה עסקה במספר נושאים:

  • התנדבות – הגדרות ומניעים
  • המשגת ההתנדבות בחברה החרדית ומניעיה
  • התנדבות – השוואה בין אוכלוסיות
  • סיוע לזולת הקשר בין תרומה והתנדבות
  • התנדבות בהשוואה בין-לאומית