• En
  • על אף ממדי העוני: עלייה של יותר מ-50% בשיעור החוסכים במגזר החרדי (טלי חרותי-סובר, בחדרי חרדים)

    במקביל לעלייה של יותר מ-50% בשיעור החוסכים במגזר החרדי, חלה ירידה משמעותית בשיעור החרדים שמתקשים לכסות את הוצאותיהם. במכון החרדי למחקר מדיניות, במחקרם של ניצה (קלינר) קסיר ועמיתה דמיטרי רומנוב, מנסים להסביר איך הנתונים הללו מתיישבים עם שיעור העוני הגבוה ומציעים לחשוב מחדש על המושג “עני”.

    דילוג לתוכן