• En
  • ערב יום הכיפורים: החרדים והדתיים מתנדבים יותר (כיכר השבת)

    שיעור המתנדבים בחברה החרדית עומד על כ-35 אחוזים, בה היקף הדיווח על התנדבות הוא הגבוה ביותר. שיעור המתנדבים בקרב יהודים דתיים (שאינם חרדים) דומה לשיעור המתנדבים בקרב החרדים ועומד על 32 אחוזים. שיעור המתנדבים בקרב יהודים מסורתיים וחילונים עומד על כ-22 אחוזים. שיעור ההתנדבות בקרב הערבים הוא הנמוך ביותר ועומד על 7 אחוזים – כך עולה ממחקר חדש שמפרסמים המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות (לשעבר בכירה בבנק ישראל) ניצה (קלינר) קסיר, והחוקרים במכון אסף צחור-שי וחדוה לויץ. הנתונים במחקר מתבססים על ניתוח נתונים מהסקר החברתי של הלמ”ס לשנים 2015–2016.

    דילוג לתוכן