• En
 • צוערים לשירות המדינה – ניצה (קלינר) קסיר – שכר מינימום: חברה וכלכלה – בין השפעות חיוביות והשפעות שליליות על העובדים ועל המשק

  ניצה (קלינר) קסיר, עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות, הציגה בפני “צוערים לשירות המדינה” את נושא שכר המינימום והדילמות הקיימות לגביו.

  הסקירה נפתחה בהצגת ההתפתחויות החוקתיות וציוני דרך מרכזיים לאורך השנים של שכר המינימום בישראל. לאחר ניתוח תיאורטי של השלכות שכר המינימום, הציגה קסיר שורה של ממצאים אמפיריים ממחקרים על שכר המינימום בישראל, ובפרט ממצאים מהמחקרים של קסיר שאותם ערכה עם קרנית פלוג. ממחקריהן עולה כי שיעור הציות לחוק נמוך – רק כמחצית מהמועסקים במשרה מלאה עד רמת השכר של שכר מינימום אכן משתכרים שכר מינימום. הממצאים ממחקריהן על ההשלכות של העלאת שכר המינימום בישראל מלמדים כי להעלאת שכר המינימום בישראל הייתה השפעה לצמצום התעסוקה בענפים סחירים עתירי עבודה לא-מיומנת, לעומת זאת לא ניכרה לטווח ארוך השפעה על התעסוקה בענפים בלתי-סחירים עתירי עבודה בלתי מיומנת וההעלאה הובילה לעליית מחירי המוצרים. מחקר אחר שלהן הראה כי העלאת שכר המינימום אכן העלתה את שכרם של מקבלי שכר נמוך, וההשפעה על מקבלי שכר מעל רמת שכר המינימום הייתה זניחה.

  לאחר הצגת הממצאים מישראל, סקרה קסיר את רמת שכר המינימום בישראל אל מול נתונים בינלאומיים, את אופן חישוב שכר המינימום, את רמת השכר בפועל של מקבלי שכר זה ופילוח של מאפייני המשתכרים שכר מינימום.

  את ההרצאה חתמה קסיר בניתוח ההשלכות ונקודות לדיון העולות מן הממצאים – האם שכר המינימום משיג את מטרותיו? האם זו הדרך היעילה ביותר להשגת המטרות? מה הגובה הרצוי של שכר המינימום ומה השיקולים לקביעת רמתו? איזה רכיבי שכר צריכים להיכלל לצורך חישוב העמידה בחוק שכר המינימום? אילו צעדים נדרשים לצמצום ההשפעה של שכר המינימום על האבטלה? והאם רצוי לעודד, ואיך לעודד, מעסיקים לתשלום וולונטרי של שכר מינימום למחייה?

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן