• En
  • רוב השכירים החרדים – אינם מאוגדים (דה רוטשילד)

    שיעור העובדים המאוגדים בחברה החרדית הינו נמוך מאוד ביחס לאוכלוסייה הכללית. לצד זאת, שיעור הנשים החרדיות שדיווחו על פגיעה בזכויותיהן וחוסר הקפדה על קיום חוקי העבודה מצד המעסיקים הינו שיעור גבוה ביותר ביחס לכלל קבוצות האוכלוסייה. הנתונים הללו עולים מנייר שמפרסמים חוקרי המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניצה קסיר, עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות והחוקר אסף צחור-שי.

    דילוג לתוכן