• En
  • שיעור הנשים החרדיות בהייטק גדל פי 5.2 מ-2010, דומה ללא חרדיות (שחר אילן, כלכליסט)

    “שיעור הנשים החרדיות העובדות בהייטק גדל מראשית העשור פי 5.2. אם ב-2010 הוא עמד על 52%  בלבד הרי שב-2016 הגיע ל-3.6% וכמעט השתווה לשיעור הנשים הלא חרדיות בהייטק שעומד על 1.7%. שיעור החרדיות העבדות בהייטק גדל ככל שהן צעירות יותר ומגיע ל-10% בגילאים 19-24 .כך עולה מנתונים חדשים שהעבירה ל”כלכליסט” המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות ניצה קסיר.

    קסיר אומרת שמה שתרם להגדלת שיעור העובדות החרדות בהייטק הוא פתיחת מסלולים של טכנולוגיה ומחשבים בכיתות יג’ ו-יד’ בסמינרים החרדיים לבנות, וביחוד מסלולי מה”ט (המרכז להכשרה טכנולוגית של משרד העבודה והרווחה).לדבריה, העבודה בהייטק משרתת שני שיקולים מרכזיים אצל נשים חרדיות בבחירות מקצוע – שכר גבוה יחסית ותכנים שאינם בעייתיים. השיקול של אופק קריירה חשוב פחות אצל רובן. עם זאת היא מציינת שעדין מדובר בעבודות מהסוג הפחות מתוחכם בהייטק”.

    דילוג לתוכן