• En
 • משבר נגיף הקורונה באוכלוסייה החרדית בישראל

  משבר נגיף הקורונה התבטא במלוא עוצמתו בחברה החרדית בישראל. המסמך סוקר את התנהלות החברה החרדית בזמן משבר הנגיף בישראל, ואת מאפייניה הייחודיים שהובילו להפנמה מאוחרת והתפרצות הנגיף באוכלוסייה זו. בנוסף, המסמך ממפה את השלכות המשבר ואת תחומי ההתערבות המרכזיים הנדרשים

  לחברה החרדית מאפיינים ייחודיים הנובעים בעיקר מהקפדה הלכתית, מהתבדלות מרחבית – חברתית ומהצבת גבולות קהילתיים ברורים שנועדו להגן על ערכיה השמרניים מהשפעות חיצוניות.

  מאפיינים מסוימים של החברה החרדית הובילו להפנמה מאוחרת של חומרת המצב במשבר נגיף הקורונה וליישום מאוחר של הנחיות משרד הבריאות. במסמך מתוארות  הסוגיות המרכזיות המאפיינות את החברה החרדית בהתמודדות בשעת חירום. סוגיות אלה זוקקו על בסיס ניתוח ההתנהלות של החברה החרדית בזמן משבר נגיף הקורונה בישראל, הבנת ההשלכות השונות, והסקת מסקנות בכל הנוגע להתנהלות עתידית וממושכת בחברה החרדית בשעת חירום בכלל ובמשבר הנוכחי בפרט.

  המסמך מצביע על כך שיש צורך מהותי ומשמעותי בהתערבות מותאמת למאפייני וצרכי האוכלוסייה החרדית, וכל ניסיון לנהל אירוע בשגרה בכלל ובחירום בפרט מבלי לקחת בחשבון את אלה, עלול להוביל למשבר חמור ברמה הקהילתית וגם ברמה הלאומית. כמו כן המסמך מצביע על כך שהמשבר ייצר סיכונים רבים, וכאירוע חירום הוא דורש התערבות מידית למניעת נזקים בהיבטי החיים של האוכלוסייה החרדית בישראל, אך לצד זאת הוא ייצר הזדמנויות משמעותיות להתערבויות אפקטיביות והנעת תהליכי שינוי שיכולים לקרות בתעסוקה, בדיגיטציה, ובתחומים נוספים.

  שיתוף
  צוות המחקר
  המכון החרדי למחקרי מדיניות

  פרסומים נוספים שעשויים לעניין אתכם

  דילוג לתוכן