• En
 • איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית : ספר לוחות נתונים ותרשימים

  "איכות החיים של אוכלוסיות בחברה החרדית – מבט השוואתי" הוא פרויקט בו פיתחו ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב מערכת מדדי איכות חיים עבור החברה הישראלית [מדד קסיר-רומנוב]. זאת, תוך השוואה בין שלוש קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל – חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. הפרויקט שם לו למטרה למדוד את איכות החיים של כל אחת מהאוכלוסיות השונות, לפי סולם הערכים שלה. ספר זה מהווה את חלקו השני של הפרויקט. בפרסום הנוכחי מופיעים למעלה מ-170 לוחות נתונים, המציגים באופן מפורט ורב-ממדי את כלל המדדים המרכיבים את פרויקט איכות החיים

  ספר לוחות הנתונים והתרשימים של “איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית – מבט השוואתי” הוא חלק מפרויקט מחקר רחב בו פותחו מערכת מדדי איכות חיים עבור החברה הישראלית. זאת, תוך השוואה בין שלוש קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל – חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. הפרויקט שם לו למטרה למדוד את איכות החיים של כל אחת מהאוכלוסיות השונות, לפי סולם הערכים שלה. לצורך זה, מוצגים מדדים רבים המאפיינים את הפן הכמותי ואת הפן האיכותי של איכות החיים בתשעה תחומים: בריאות, רווחה אישית וחיי משפחה, חינוך והשכלה, הכנסה ומצב כלכלי, תעסוקה, דיור, חיי קהילה וחברה, ביטחון אישי ו-תשתיות ציבוריות ואיכות הסביבה.

  בחלקו הראשון של פרויקט זה, מוצגים המדדים השונים המשקפים הן את המצב האובייקטיבי והן ואת התפיסה הסובייקטיבית של כל אחת מקבוצות האוכלוסייה בתשעת התחומים השונים. מעבר לתמונה הרב-ממדית של שלל המדדים, מוצג גם מדד מצרפי [מדד קסיר-רומנוב] עבור כל קבוצת אוכלוסייה, המנסה לענות על השאלה: מה איכות החיים של כל אחת מקבוצות האוכלוסייה, בהשוואה לאחרות.

  ספר זה מהווה את חלקו השני של הפרויקט. בפרסום הנוכחי מופיעים למעלה מ-170 לוחות נתונים, המציגים באופן מפורט ורב-ממדי את כלל המדדים המרכיבים את פרויקט איכות החיים. הלוחות מציגים באופן השוואתי את שלוש קבוצות האוכלוסייה, בפילוחים שונים ולאורך זמן. כך, ניתן להעמיק בנתונים מעבר למדדים הראשיים, להיעזר בהם להבנה טובה יותר של המציאות ולהשתמש בהם כבסיס לעבודות מחקריות עתידיות.

   

   

  שיתוף
  צוות המחקר
  ניצה (קלינר) קסיר
  חוקרת עבר
  דמיטרי רומנוב
  עמית

  פרסומים נוספים שעשויים לעניין אתכם

  דילוג לתוכן