סדרות נתונים פופולריות

כמה נתונים על ממשק הנתונים

בעשורים האחרונים גדלה החברה החרדית בהיקפה ובמשקלה היחסי בחברה הישראלית, ומתוך כך גדלו גם היקפי הסוגיות הציבוריות והאתגרים הנוגעים למרחב המשותף שבין החברה החרדית ושאר האוכלוסייה בישראל. הנתונים הדמוגרפים בתחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על המשך מגמת הגידול של הציבור החרדי בישראל, שיביא לשינוי בסדר גודל אסטרטגי במשקל של החברה החרדית בכלל החברה הישראלית. לתמורות אלה תהיינה השלכות מרחיקות לכת על מגוון תחומי החיים האזרחיים, ובהם כלכלה, תעסוקה, דיור, רווחה ועוד. מתוך תפיסה זו נוצר והתחזק הצורך לקבץ נתונים במגוון תחומים על מנת להאיר ולהציג באופן מקיף את מצבן של האוכלוסיות השונות במדינת ישראל. הנתונים השונים שתוכלו למצוא באתר זה מוצגים בפילוח עבור שלוש קבוצות האוכלוסייה המרכזיות שמרכיבות את הפסיפס הרב-גוני של החברה בישראל – חרדים, יהודים שאינם חרדים וערבים. נתונים אלו נועדו ליצור בסיס ידע מקיף שישקף את מצבה של החברה הישראלית על כל רבדיה וגווניה.