• En
 • מתאגדים כהלכה (ניצן צבי כהן, דבר ראשון)

  דיון בכנס שנערך בעקבות מחקר של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי מהמכון החרדי למחקרי מדיניות המעיד כי בעוד שתנאי העבודה והשכר במגזר החרדי נמוכים יותר משמעותית מאלו שבמגזר היהודי שאינו חרדי – אחוז ההתאגדויות במגזר זה נמוך משמעותית, ועמד ב-2012 על 18% לעומת 27% באוכלוסיה הכללית.
  כניסתם של יותר ויותר עובדים לציבור העובדים המאוגדים מזמנת לבתי הדין הרבניים סוגיות הלכתיות חדשות אשר לא נדונו בהם בעבר. לפני כחצי שנה, פנתה קבוצת עובדות חרדיות לבית הדין של הרב קרליץ בבני ברק, במטרה לברר “מה הם התנאים שעל פיהם ובהתקיימם מותר לעובדים להתאגד בכדי לשמור על זכויותיהם, ובכדי לשפר את תנאי העסקתם?” ונענתה כי “התאגדות מותרת בתנאי שהתאגדות זו לא תביא לפעולות שאינן על פי ההלכה”.

  עם ריבוי התאגדויות העובדים בחברה החרדית, נפתחות גם השאלות ההלכתיות הנוגעות לעבודה מאורגנת. בכנס שנערך בון ליר התייחס הרב יעקב הרב יעקב פרבשטיין, דיין בבד”צ נתיבות חיים בבני ברק, לסוגיות של האם מותר לעובד “לפגוע במעסיק” ולשבות, ומה מעמדם ההלכתי של בית הדין לעבודה ושל הנהגת ההסתדרות?

  בכנס דיברו גם אודליה מעודה ורפי מלאכי מההסתדרות העובדים הכללית.

   

  דילוג לתוכן