• En
  • ניצה (קלינר) קסיר: נתונים, הסיפור שמעבר והמכון החרדי למחקרי מדיניות

    ניצה (קלינר) קסיר המשמשת כעמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות נשאה דברי ברכה במושב הפתיחה של הכנס, והציגה את המאפיינים הייחודיים של החברה החרדית. בהרצאה הציגה קסיר נתונים הנוגעים לשיעורי העוני בחברה החרדית בהשוואה לאלה שבחברה הכללית. מהנתונים שהציגה ניתן לראות, כי על אף העובדה ששיעורי העוני בחברה החרדית הם מעל ל־50% ובחברה הכללית רק על 8.9%, אחוז המשיבים בחיוב על השאלה “האם אי פעם חשבתם שאתם עניים?” דומה מאוד בחברה החרדית ובחברה הכללית ועומד על כ־37%.

    קסיר הסבירה כי המאפיינים הנוגעים לתפיסת העוני בחברה הכללית הם שוליים של המעמד החברתי, ואלו כמעט ואינם רלוונטיים כלל לחברה החרדית בה העוני נתפס כערך של צניעות והסתפקות במועט "לימוד התורה הוא אתוס מכונן מכיוון שאדם שלומד תורה נתפס כבעל מעמד גבוה יותר. העוני נתפס כצניעות והסתפקות במועט".

    דילוג לתוכן