• En
  • פרופ’ אברהם שטיינברג – צריך להיות ברור שרפואה מונעת היא חובה מהתורה

    "לכאורה צריך להיות ברור שרפואה מונעת היא חובה מהתורה, וכך גם נראה מדברי חז”ל ראשונים ואחרונים לאורך כל ההיסטוריה ההלכתית. יש שתי נקודות מרכזיות שגורמים להימנע ממנה, אבל זו טעות הלכתית והשקפתית בגבולות מסוימים שברובם אינם נכונים".

    דילוג לתוכן