• En
 • מתן תרומות כספיות בחברה החרדית

  התרומות הכספיות בחברה החרדית מהוות חלק משמעותי בתפיסת העולם החברתית-כלכלית והדתית. המחקר משווה את היקפי התרומות הנתרמות בציבור החרדי ביחס לאלו הנתרמות על ידי הציבור הכללי, עומד על ההבדלים בין שתי הקבוצות ומציע הסברים אפשריים שונים.

  לקראת חגי תשרי מפרסם המכון החרדי למחקרי מדיניות נתונים הנוגעים להיקפי התרומות בציבור החרדי אל מול הציבור הכללי. מהנתונים עולה כי שיעור התרומה מההכנסה של משק בית בציבור החרדי הוא פי ארבעה משל משק בית בציבור הכללי. כמו כן, משקלול כולל של הנתונים עולה כי בעוד משקי הבית החרדיים מהווים רק כ-5 אחוזים ממשקי הבית היהודים, היקף התרומות של החברה החרדית מהווה כ-20 אחוזים מכלל התרומות במגזר היהודי.

  משק בית בציבור החרדי תורם בממוצע 457 ש”ח מידי חודש, סכום המהווה 4.8 אחוזים מהכנסתו החודשית. לעומת זאת, משק בית בציבור היהודי הלא חרדי תורם בממוצע רק 222 ש”ח מידי חודש המהווים 1.2 אחוזים מההכנסה החודשית הממוצעת בקרב ציבור זה. כך עולה ממאמר שמפרסם המכון החרדי לחקרי מדיניות המתבססים על נתוני הלמ”ס לשנת 2014, בידי ניצה קסיר ואסף צחור-שי.

  בנוסף, מסקירת נתונים נוספים הנוגעים לשיעור משקי הבית התורמים תרומה כספית מידי חודש, עולה כי 75 אחוזים ממשקי הבית בציבור החרדי תורמים מידי חודש, בהשוואה ל-31 אחוזים בציבור היהודי הלא חרדי. על פי נתונים אלו התרומה בקרב הציבור החרדי שכיחה ביחסיות של פי 2.4 מאשר בציבור הכללי.

  כתוצאה מהפערים בהיקף התרומות בין החברה החרדית ללא-חרדית, מתקבל שבעוד משקי הבית החרדיים מהווים רק כ-5 אחוזים ממשקי הבית היהודים, היקף התרומות של החברה החרדית מהווה כ-20 אחוזים מכלל התרומות במגזר היהודי. מוסדות התרומה בחברה החרדית משוכללים משמעותית והתפתחו על פני השנים, החברה החרדית נסמכת עליהם במובנים רבים והיקפי התרומה תואמים לכך.

  מעשר או מחצית?

  כאמור, מהנתונים עולה כי משק בית ממוצע בציבור החרדי תורם 4.8 אחוזים מהכנסתו החודשית. עורכי הדו”ח מוסיפים ומציינים כי סכום זה הוא כמחצית מסכום ה”מעשר” – המצווה המהווה מניע מרכזי מאחורי התרומה החודשית, מה שמעלה את התמיהה על כך שסכום התרומה הממוצע הוא כמחצית בלבד מהחובה החודשית.

  “אחד מהמניעים המרכזיים למתן תרומה כספית היא קיומה של חובה הלכתית ובכלל זה מצוות המעשר, כנכתב בתורה: “עַשֵׂר תְּעֲשֵׂר את כל תבואת זרעך” (דברים, פרק י”ד פסוק כ”ב), וניתן להפריש עד חומש מההכנסות.”

  את הפער בין סכום המעשר לסכום התרומות הממוצע הם מוסיפים ומסבירים במספר אופנים “ניתן להסביר זאת בפרשנויות שונות לחישוב העמידה בחובת המעשר. יש המחשבים את ההכנסה הקובעת לצורך מצוות המעשר בניכוי הוצאות שונות ובפרט רווחת הגישה שתשלום על לימודי תורה של הילדים יכול להיכלל בסך חישוב המעשרות. כמו כן קיימות גישות שונות לעניין חובת מעשר על מלגות לימודים של אברכים.”

   

   

  שיתוף
  צוות המחקר
  ניצה (קלינר) קסיר
  חוקרת עבר
  אסף צחור-שי
  חוקר עבר

  פרסומים נוספים שעשויים לעניין אתכם

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן