(Les juifs ultra-orthodoxes faussent les statistiques sur la pauvreté, ils sont en réalité plutôt à l’aise (Europe Israel News, 7.8.2019

נקודות מרכזיות בכתבה (תורגם מצרפתית):
יהודים חרדים הם צרכנים חכמים יותר, יש להם נגישות להלוואות ללא ריבית, והם מרוצים גם אם הם עניים, כך מצאה במחקריה ניצה (קלינר) קסיר המשנה ליו”ר, המכון החרדי למחקרי מדיניות.

יותר ממחצית מהקהילה החרדית חיה מתחת לקו העוני, אותו שיעור כמו במגזר הערבי, וגבוה בהרבה מהשיעור בקרב יהודים לא חרדים, העומד על 9%. ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש בחברה החרדית היא 3,500 ש”ח, כמחצית מהממוצע של יהודים לא חרדים ודומה לשיעור בחברה הערבית.

למרות הנתונים הקשים הללו, קיים פרדוקס. החרדים אינם רואים עצמם עניים ואינם מתנהגים בדרך זו. וכך, בעוד שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 53% מהחרדים נמצאים מתחת לקו העוני, 71% מהחרדים מרוצים ממצבם הכלכלי; פחות מ- 8% מהחרדים מרגישים עניים, נתון כמעט זהה לזה של יהודים לא חרדים. ועל פי מדד שביעות הרצון הכללי מהחיים, למעלה מ- 98% מהחרדים מצהירים כי הם מרוצים מחייהם. העוני האמיתי בחברה החרדית נמוך פי חמישה מהנתון הרשמי, כך עולה ממחקריה של ניצה קסיר.