ערן ישיב, ביה”ס לכלכלה ע”ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תל אביב

ניצה (קלינר) קסיר, המכון החרדי למחקרי מדיניות

 

תקציר המחקר

המחקר סוקר את המצב הנוכחי של כלכלת החברה הערבית, מפרט תכניות מרכזיות למדיניות ממשלתית בביצוע ובתכנון, ומציג ניתוח אמפירי על סמך מודל של חסמים העומדים בפני החברה הערבית בישראל. הן חסמים ברכישת הון אנושי והן חסמים בשוק העבודה.

מאפיין בולט של אוכלוסיית הגברים הערבים בישראל הוא ריכוז גבוה במקצועות הדורשים רמת כישורים נמוכה עם שכר נמוך. מאפיין בולט של אוכלוסיית הנשים הערביות היא רמת השתתפות נמוכה בכוח העבודה.

הפערים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית נובעים מחסמים טרום-שוק-העבודה – חסמים להשקעה בהון אנושי – ומחסמים הקשורים בשוק העבודה, כדוגמת אפליה, רמת תחבורה ותשתיות נמוכה, מחסור באזורי תעסוקה נגישים, חסמי יציאה לשוק, וחולשה של הרשויות המקומיות הערביות. סקירת הנתונים של החברה הערבית מצביעה על שיפור ברוב התחומים, אך גם על המשך קיום פערים משמעותיים ביחס לחברה היהודית.

במסגרת מודל של שיווי משקל כללי, נבחנו אמפירית תפקידם היחסי של סוגי החסמים השונים: חסמים טרום-שוק-עבודה לרכישת הון אנושי, וחסמים בשוק העבודה לאחר רכישת ההון האנושי ובחירת משלח יד. הממצאים מצביעים על עלייה לאורך זמן בחסמים לרכישת הון אנושי, בפלח משלחי היד הגבוהים, ובמקביל על ירידה בחסמי שוק העבודה, בכל משלחי היד.